Artgranit > Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.artgranit.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN FIRMY ART GRANIT I SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ARTGRANIT.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Gwarancja produktu
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego
 11. Własność intelektualna
 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
 13. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem artgranit.pl prowadzony jest przez Roberta Nogę wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ROBERT NOGA ART GRANIT wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom, adres siedziby: ul. Górnicza 7, 58-130 Żarów, NIP: 8842183904, REGON: 020228868, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@artgranit.pl, tel. +48 607 211 591, +48 717 114 544.
 2. Serwis artgranit.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis artgranit.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu artgranit.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zamówienie można składać wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 7. Złożone zamówienie musi posiadać pełne dane Klienta oraz numery kontaktowe niezbędne Usługodawcy w realizacji/organizacji Zamówienia.
 8. Usługodawca zapewnia Klientowi załadunek towaru na terenie producenta, wskazanym uprzednio Klientowi przy ustalaniu warunków realizacji Zamówienia.
 9. Na pisemne życzenie Klienta Produkt może być pakowany wg wskazań i wymagań Klienta, wiąże się to z dodatkowymi opłatami.
 10. Klient jest zobowiązany do zapewnienia drogi dojazdowej, na którą może wjechaćsamochód ciężarowy o ładowności 40 ton.
 11. Serwis www.artgranit.pl informuje, że Usługodawca prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną Produktów, na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 12. Produkty oferowane przez Usługodawcę są nowe lub używane, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 13. Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy stanowią integralną część wszystkich ofert i umów dostawy towarów przez Sprzedawcę, zarówno obecnych jak i przyszłych stosunków handlowych. Warunki odbiegające od niniejszych oraz wszelkie późniejsze uzgodnienia
  wymagają dla swojej ważności pisemnej akceptacji Sprzedawcy.
 14. Warunkiem realizacji zamówienia jest pisemne potwierdzenie jego przyjęcia przez firmę Art Granit.
 15. Zamówienia przyjmowane są tylko z zastrzeżeniem możliwości dostawy.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.artgranit.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ WYCENY – formularz dostępny na stronie internetowej www.artgranit.pl umożliwiający wysłanie zapytania o wycenę Produktu.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.artgranit.pl
 9. USŁUGODAWCA,SPRZEDAWCA – Robert Noga wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ROBERT NOGA ART GRANIT, adres siedziby: ul. Górnicza 7, 58-130 Żarów, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom, NIP: 8842183904, REGON: 020228868.
 10. PRODUKT – rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży  między Klientem, a Usługodawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą i akceptacji regulaminu firmy Art Granit.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. wysyłanie wiadomości z prośbą o wycenę produktu,
  2. prowadzenie Konta w Serwisie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysłaniu wiadomości z prośbą o wycenę Produktu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. W przypadku produktów nie ujętych w cenniku ceny kalkulowane są indywidualnie. Obowiązującymi cenami na wyroby i usługi Art Granit są ceny ofertowe sporządzane indywidualnie dla każdego klienta.
 4. Ceny podane w ofercie nie obejmują kosztów opakowania, palet, stojaków, worków i transportu, chyba że oferta stanowi inaczej.
 5. Stosowane są upusty cenowe uzależnione od ilości zamawianego towaru, warunków płatności, lokalizacji inwestycji.
 6. Art Granit zastrzega sobie możliwość sprzedaży towarów i usług w cenach promocyjnych. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
 8. Zapytania o wycenę można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Wycen (Serwis artgranit.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 9. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 7:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 10. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, zapytania o wycenę oraz Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów wyceny do Zamówienia,
   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wpłaty należy dokonać  na rachunek bankowy numer 34 2490 0005 0000 4500 1349 1205 (Alior Bank) ROBERT NOGA ART GRANIT, Górnicza 7, 58-130 Żarów, NIP: 8842183904. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Brak zapłaty wg ustalonych warunków płatności jest jednoznaczne ze wstrzymaniem dostaw przez dostawcę zamówionego materiału.
 4. Kwota rachunku (nota uznaniowa) naliczana jest zasadniczo na dzień dostawy towaru, chyba, że ustalono na piśmie inaczej.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie, że do momentu pełnego opłacenia towaru przez Klienta, towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm spedycyjnych, transportowych lub odbiorane przez Klienta.
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem wskazanym przez Usługodawcę, po wcześniejszych ustaleniach z Klientem.
 4. Produkty pakowane są na zasadach ogólnie przyjętych. Kamień murowy, płyty, krawężniki, oporniki, palisady, łupek i wyroby z kamienia układane są na jednorazowych paletach, natomiast kostka, kruszywo i otoczaki ładowane są luzem lub w jednorazowe worki big-bag. Zapewniamy bezpłatny załadunek towaru. Produkty sprzedawane luzem ładowane są na pojazdy samowyładowcze, zaś te na paletach i w workach na pojazdy skrzyniowe od bocznej burty.
 5. Rozładunku dokonuje Klient przy pomocy odpowiedniego sprzętu, w przypadku materiałów sypkich w zależności od technicznych możliwości środka transportu musi go zrzucić lub zostanie wykiprowany.
 6. Na pisemne życzenie klienta towar może być pakowany wg wskazań i wymagań Klienta za dodatkową opłatą.
 7. Wszelkie późniejsze zmiany lub uzupełnienia są ważne po pisemnym potwierdzeniu obu stron.
 8. Uzgodnienia telefoniczne, co do terminu dostawy wymagają pisemnego potwierdzenia.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artgranit.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty przedstawione w Serwisie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od producenta i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 4. Usługodawca gwarantuje Klientowi na niektóre Produkty kamienne, że są produkowane wg obowiązujących norm PN-EN.
 5. Na życzenie klienta wystawiamy na niektóre asortymenty kamienne deklaracje zgodności na zamówiony i odebrany produkt kamienny.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artgranit.pl i zamowienia@artgranit.pl lub pisemnie na adres: Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom.
  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom lub adres wspólnie uzgodniony z Klientem.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad jeżeli reklamacja jest zasadna i potwierdzona przez Sprzedawcę.
  7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta od dokonania płatności za otrzymany i zafakturowany towar.
  8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo do dostawy zastępczej.
  9. Klient musi umożliwić dokonanie przeglądu (wizji) zareklamowanego materiału.
  10. Koszty wszelkich czynności dokonanych w celu rozpatrzenia reklamacji, która nie została uznana ponosi Klient.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artgranit.pl zamowienia@artgranit.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem artgranit.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej.
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony artgranit.pl, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony artgranit.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca wymaga dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 7. Próby i wzory Produktów należy traktować jako materiały poglądowe w odniesieniu do jakości, rozmiarów i kolorów. Poszczególne Produkty mogą różnić się między sobą odcieniem, strukturą czego przedstawione wyroby i próbki mogą nie odzwierciedlać. Mogą występować pewne różnice, typowe dla naturalnych materiałów. Zastrzega się możliwość odchyleń w wyglądzie kamieni, które są ich naturalną cechą. Rozbieżności te są naturalnym zjawiskiem cechującym materiały kształtowane przez naturę i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Powodem do reklamacji nie mogą być również przerosty, przebarwienia, mikropęknięcia, pustki, miejscowy brak spójności struktury, wżery i rdzawe wżery nie są oznaką wad ale potwierdzają autentyczność kamienia naturalnego. Przy elementach surowo-łupanych są widoczne ślady po narzędziach oraz tolerancja wymiarów w zależności od wielkości Produktów.
 8. Wszelkie dane dotyczące pokrycia i ilości sztuk przypadających na m² są danymi w przybliżeniu i nie są wiążące.
 9. Wadliwa dostawa może zostać dopiero po pisemnej akceptacji Sprzedawcy odsprzedana, przetworzona albo Jeżeli pomimo to Klient zdecyduje się na przetwarzanie, odsprzedaż, osadzenie wybrakowanego towaru bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy, albo jeżeli widoczne wady (np. pęknięcie), zostaną zgłoszone Sprzedawcy dopiero po obróbce, wszelkie prawa do reklamacji wygasają.
 10. Towar zamontowany, po obróbce lub odsprzedaży nie podlega reklamacji.
 11. Klient wchodzący po raz pierwszy w współpracę z firmą Art Granit zobowiązany jest dostarczyć dokumentację rejestrową firmy (NIP, REGON, Wypis z KRS, bądź odpowiedniego organu, ).
 12. Do czasu podpisania umowy nasza oferta jest ofertą szacunkową i nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego.
 13. W przypadku płatności wpływających później niż wg faktury, po dacie wystawienia naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości o 5% wyższej od stopy procentowej banku emisyjnego, jak również koszty wydatków.
 14. W przypadku zapłaty niezgodnej z zapisami umowy Sprzedawca może sam odebrać w międzyczasie towar albo zażądać jego zwrotu. Powstałe z tego tytułu koszty (w szczególności koszty przewozu) obciążają Klienta.
 15. W przypadku zwłoki w zapłacie albo stanu ogłoszenia postępowania wyrównawczego lub upadłościowego Klienta wszystkie zaległe płatności mają natychmiastowy termin zapadalności. Jednocześnie przepadają wszystkie udzielone rabaty, tym samym Klient musi dokonać zapłaty wg obowiązujących na dany moment cen brutto, zgodnie z cennikiem. Jeżeli pogorszeniu ulegnie sytuacja Klienta, Sprzedawca ma prawo zażądać weksla.
 16. odane terminy realizacji przed przyjęciem oficjalnego zlecenia należy traktować jako przybliżone. Obowiązujące są terminy określone w zamówieniu, po jego potwierdzeniu.
 17. Nieodebranie towaru w okresie ustalonym i potwierdzonym przez firmę Art Granit zamówienia, bądź odstąpienie od realizacji zamówienia następnego dnia od daty złożonego zamówienia, upoważnia firmę Art Granit do wystawienia faktury VAT i domagania się uiszczenia należności z tytułu złożonego zamówienia i ustawowych odsetek.
 18. Klient zobowiązany jest do dokonania odbioru w dacie dostawy oraz do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o ujawnionych brakach ilościowych lub o wadach jakościowych przy dostawie.
 19. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru koszty i szkody z tego tytułu, oraz dodatkowe koszty transportu ponosi Klient. Zwroty dostarczonego towaru bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie Sprzedawcy nie będą odbierane.
 20. Odbiór zamówionego asortymentu jest dokonywany przez stronę zamawiającą lub upoważnioną do tego osobę. Przy odbiorze towar musi zostać natychmiast sprawdzony przez Klienta.
 21. Wszystkie dostawy odbywają się z zastrzeżeniem prawa własności. Również w przypadku dalszego zbycia albo przetworzenia, w drodze czynności prawnej, przysługuje firmie Art Granit prawo własności do towaru do momentu całkowitej zapłaty wszystkich zaległych płatności przez Klienta. Klient nie może w drodze czynności prawnej zbywać, przetwarzać albo przekazywać towaru do obróbki przez osoby trzecie, tak długo jak zwleka z zapłatą. Nie dozwolone są zastawy lub przenoszenie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności.
 22. Przed każdym zastawianiem albo innym naruszeniem naszych praw przez osoby trzecie Klient musi uzyskać od Sprzedającego zgodę na piśmie. W przypadku odsprzedaży albo obróbki towaru, należności powstałe w tym momencie przechodzą na firmę Art Granit (cesja).
 23. Zastrzeżenie prawa własności oraz cesja pozostają w mocy do momentu całkowitej spłaty należnych Art Granit wierzytelności. Jeżeli Klient podczas sprzedaży zastrzeżonego towaru osobom trzecim wykluczy odstąpienie praw (cesję) na rzecz innych (tym samym i na Art Granit), tym samym w rozumieniu prawa nie dojdzie do podjęcia czynności prawnej. Jeżeli osoby trzecie mają dostęp do zastrzeżonego towaru, Klient ma obowiązek poinformowania ich o przysługującym firmie Art Granit prawie własności, oraz niezwłocznie poinformować firmę Art Granit na piśmie o tej sytuacji. Powstałe w związku z tym koszty i szkody obciążają Klienta.
 24. Realizacja zamówienia jest współzależna (w przypadku organizacji transportu przez Sprzedającego) od możliwości firmy przewozowej. Terminy dostaw są ustalane na bieżąco między Sprzedającym, a Zamawiającym, jednakże obejmują one ustalony okres realizacji zamówienia. Dopuszczalne przesunięcia terminów dostaw do 7 dni robocznych.
 25. Data dostarczenia towaru traktowana jest jako towar wydany z magazynu.
 26. W przypadku nie wywiązania się Klienta z warunków umowy Art Granit zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia.
 27. Zdarzenia spowodowane siłą wyższą, które wystąpią po przyjęciu zlecenia, jak i dostawie pozostające poza kontrolą stron zwalniają Art Granit z podjętych zobowiązań wynikających ze zlecenia (kontraktu).
 28. Zdarzenia spowodowane siłą wyższą, które wystąpią po przyjęciu zlecenia, jak i dostawie pozostające poza kontrolą stron zwalniają Art Granit z podjętych zobowiązań wynikających ze zlecenia (kontraktu).
 29. Pełną odpowiedzialność za wymagania techniczne materiału granitowego ponosi Klient, w którego zakresie jest sprecyzowanie w treści zapytania wszelkich niezbędnych parametrów. Brak owych informacji, upoważnia Sprzedawcę do przedłożenia oferty wg własnej interpretacji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Warunki zakupu i inne warunki Klienta, które odbiegają od przedstawionych tutaj naszych warunków są ważne, o ile zostały uznane na piśmie firmy Art Granit. Nieważność pojedynczych warunków umowy nie unieważnia pozostałych warunków.
 3. Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków są ważne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione i pisemnie potwierdzone przez Art Granit.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału.
 6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.